2017-08-08

තිරිසන්නු

අනුන්ගේ
ලෙඩදුක්
නැතිබැරි
අසරණකං
ආසාවල්
විකුණන්
කුසපුරවන